زبان برنامه نویسی وان

یک زبان برنامه نویسی سیستمی منابع باز است که به راحتی ساخته می شود، قابل اعتماد، و کارآمد است.